på Bergå, Akselvoll, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert hustomt under gnr. 55, bnr. 2
Nedlagt på 1900-tallet