på Peplassen, Akselvoll, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass
Nedlagt, trolig før 1815