i Strandgata 44, Trondheim

Fra 1897: Olav Tryggvasons gate