i Strandgata 18, Trondheim

Fra 1897: Olav Tryggvasons gate