på Liahaugen, Talset, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass