i Stavelsgjerdet, Langset, Nesset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, omtrent der bnr. 6 senere lå

Kalt Langsetgjerdet i 1803