i Kvamen, Hol i Hallingdal

Matrikkel
1950: gnr. 20, Kvam