på Sør-Hole, Hole, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 62, Hole, bnr. 1, Hole. Skyld: 3 mark 3 øre
Fra 2020: gnr. 462, bnr. 1