på Nør-Hole, Hole, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 62, Hole, bnr. 2, Hole. Skyld: 2 mark 73 øre
Fra 2020: gnr. 462