Elen Maria Skjellerup1,2

K, #7201, (1751 - 26. desember 1829)
Far*Rikard Nikolai Skjellerup3 (c 1716 - 1791)
Mor*Ursula Maria Junghans (c 1726 - 1804)

Familie 1

Laurits Bie (c 1728 - f 1788)

Familie 2

Hans Thiis Møller (1764 - 1811)
De hadde fire barn.22,21 
BarnElen Maria ble født i 1751 i Meldal.3 Elen Maria ble døpt den 15. februar 1751 i Svorkmo kirke, Orkdal, av kapellanen.3
Elen Maria giftet seg den 6. november 1767 i Svorkmo, Orkdal, med Laurits Bie. De ble viet hjemme i huset. Han ble kalt veledel og velbyrdig, og hun ble titulert dydedel jomfru.2
Elen Maria giftet seg den 27. november 1788 på Moldegård, Molde, med Hans Thiis Møller.4,5 Elen Maria og Hans bodde på Moldegård i 1789. Han skulle etter skriftlig angivelse svare 4 daler i formuesskatt (½ pst.)6 Elen Maria Skjellerup var hovedarving etter Abraham Skjellerup og Karen Brems.7
Hun var fadder ved dåpen til Bastian Friis Dahl den 27. juli 1796 i Molde kirke.8
Madam Elen Møller hadde Mats Røsset som fosterbarn i 1801.5
Hun og Hans Thiis bodde på Moldegård i 1801 sammen med Peter Rikardus Møller, Laurits Bie Møller, Karen Brems Møller, Hanna Sofia Mühlenfort, Jakobine Karoline Doran, Nils Bendikssen, Jakob Eg, Erik Røring og Markus Kristian Perssen. Mühlenfort var husjomfru, Doran var husholder, Bendikssen var informator (huslærer), Eg var losjerende skipskaptein, Røring var handelsgesell og Perssen var skipper.5,9
Hans Thiis og Elen hadde Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter i tjeneste i 1801. Ola Olsson var der allerede i 1797 og tjente fremdeles på gården i 1804. Rolf var der alt i 1795, men returnerte til hjembygda før 1804. Guri var også der i 1798. Marta var på Moldegård til sin død i 1822.5,10,11,12,13,14

Hun ble kalt madam Elen Møller, nevnt fra 1802 til 1817.15,16
Hun var fadder ved dåpen til Hans Mikal Aune den 8. juli 1802 i Molde.15
Hun var fadder ved dåpen til Nils Andreas Leth den 31. juli 1804 i Molde kirke.17
Hans Thiis Møller døde den 28. august 1811 på Moldegård. Enka, Elen Maria, skrev i avisen: I dette Aar har jeg desværre maattet føle den tunge Skiebne, at miste en kiær og øm Datter; og atter den 28de sidstleden blev jeg smertelig truffen af det haardeste Stød, da Døden alt for tidlig berøvede mig min sieldne, retskafne og virksomme Mand, Hans This Møller, Kiøbmand i Molde, efter 2de Maaneders Sygdom, i en Alder af 48 Aar og 23 Aars kiærligt Ægteskab. Han var Fader til 4re Børn, og har efterladt sig 2de i Live.
     Dette for mig høist smertefulde Dødsfald bekiendtgiøres herved sørgeligst for fraværende Beslægtede og Venner. Enhver som kiendte hans sieldne Værd, vil billige min Sorg. Gode, ædle Husfader og sieldne Menneskeven! Du er da ikke mere iblandt os! Mange savne Dig, men især din dybsørgende Kone og efterlevende 2de Sønner. A
[l]drig, aldrig glemme vi Dig! Fred ved din Grav.18,4,19
Hun var fadder ved dåpen til Elen Marie Schjelderup Møller den 22. juni 1817.16
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 15. september 1823: 1 daler. Hun bodde fremdeles på Moldegård.20


Elen Maria døde den 26. desember 1829.21

     Navnet hennes ble skrevet Elen Maria Schielderup i 1767.2

Kilder/noter

 1. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 4/14.1.1823. E-side 1, «Dødsfald».
  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18230114_0_4_1?page=0
 2. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 155. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16192&idx_id=16192&uid=ny&idx_side=-82
 3. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 407.
 4. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 71/3.9.1811. E-side 3.
  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18110903_0_71_1?page=2
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630108
 9. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 12. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 14. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630221
 17. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 18. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 71/3.9.1811. E-side 2, «Bekiendtgiørelse».
  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18110903_0_71_1?page=1
 19. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 274.
 20. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b–474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 21. [S801] «Moldegårds historie»: s. 19.
 22. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Anne Marie Berg1

K, #7202

Familie

Ola Mikalssen Aune (c 1787 - 1861)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne Marie trolovet seg i 1810 med Ola Mikalssen Aune. Forlovere: Nils Einarssen Blix og Ola Einarssen.1
Anne Marie giftet seg den 18. oktober 1810 i Molde med Ola Mikalssen Aune.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b.

Nils Bendikssen1,2

M, #7203, (ca. 1779 - )Nils ble født ca. 1779.1 Han studerte i 1801.1,2 Han var informator (huslærer) hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.3,4 Nils Bendikssen var løytnant ved 1. avdeling av borgervæpningen i Molde i 1801.2
Hr Bendixen var fadder ved dåpen til Hans Mikal Aune den 8. juli 1802 i Molde.5


     Navnet hans ble skrevet Niels Bendictsen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 113. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#125
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.

Einar Kristensson Stokkeland1,2,3

M, #7204, (1787 - 15. november 1857)
Far*Kristen Nilsson på Stokkeland4 (1745 - f 1801)
Mor*Anne Einarsdotter på Stokkeland5 (c 1749 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marie Olsdatter (c 1794 - )Einar ble født i 1787 på Stokkeland, Vestnes.4 Einar ble døpt den 27. mai 1787 i Vestnes kyrkje av Hans Kristoffer Lund. Faddere: Hannibal Persson Fiksdal o.a.4 Einar Kristensson Stokkeland hadde kopper.6 Han bodde hos Anne Einarsdotter på Stokkeland i 1801.5
Han bodde i Molde.7
Han var kreditor ved skiftet etter Anna Maria Jørnsdatter den 6. mai 1815: 1 daler 2 ort.8
Einar Kristensson Stokkeland var skiftevitne i Molde i 1815.3 Han var i 1816 lensmann i Fanne tinglag (kalt Bolsøy fra 1838). Han virket til sin død.9,6,2
Einar giftet seg den 13. juli 1819 i Molde kirke med Marie Olsdatter (forlovere: Peder Grindberg o.a.)6,10
Det ble holdt skifte etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822. Arving Eli Andersdotter fordret også 16 daler 4 ort 20 skilling i tjenestelønn og klær for 2 år. Lensmann Einar Kristensson Stokkeland fordret 1–3–0 i utlegg til Ola Olsson på Moldeneset for likkisten (til Hallvor). Sakarias Olsson Hammarvoll hadde drevet og innhøstet plassens avling av halm og høy, og skulle ha 8–0–7, halvparten av salgssummen. Aktiva: 80–3–10. Passiva: 54–1–5. Arv: 26–2–5, minus 1–3–0 i arveavgift.11
Han var verge for Synnøv Nilsdatter i 1823.12

Han og Marie bodde på mnr. 99, utpå Gata, Molde. Gaten ned til hovedveien ble kalt Stokkelandsgangen etter dem.13
Han var forlover for Rasmus Kristensson i Stenså og Brit Ivarsdotter på Moldegård, som giftet seg den 10. april 1825 i Vestnes kyrkje.14
Einar Kristensson Stokkeland var formannskapsmedlem i Molde.7
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Eiriksson og Kari Persdotter Ure den 6. oktober 1845: 4 daler 59 skilling.15

Einar Kristensson Stokkeland kjøpte en grunn (hustomter med hager) på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, den 16. desember 1853 av Rasmus Rypdal junior og Gunnhild Marie Hansen o.a. Husene til snekker Rasmussen (mnr. 98), arbeider Jacob Strand (mnr. 89 A) og Ole Roesen (mnr. 198) samt fjøs- og låvebygningen til sakfører Sanne (som bodde på mnr. 92 & 93) stod på eiendommen. Selgerne hadde arvet den etter faren, Rasmus Rasmusson Rypdal, som i sin tid kjøpte grunnen av Jon Olssen Moldegjerde. Kjøpesum: 70 spesidaler (samt 12 skilling i årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Moldegård). Skjøtet ble tinglyst 6. juni 1854.16,17 Einar Kristensson Stokkeland var kasserer i forstanderskapet på Molde middel- og realskole i 1857.18

Einar døde den 15. november 1857 i Molde, av lungebetennelse.2,1 Han ble jordfestet den 21. november 1857.19,1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 276.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 584.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 320, første pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670089
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Wæsness, Stocheland.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-179
 7. [S802] «Hans Møller, sorenskriver i Romsdal»: s. 11/207.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 10. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/157/
 11. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/
 13. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 48, mnr. 99. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660335
 14. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 391, nr. 71. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16045&idx_id=16045&uid=ny&idx_side=-154
 15. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 16. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 218 a, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003620221
 17. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 218 b, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003620222
 18. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 790.
 19. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 584 & 790.

Kristen Nilsson på Stokkeland1,2

M, #7205, (2. oktober 1745 - før 1801)
Far*Nils Larsson på Eidhammar3 (1701 - 1766)
Mor*Gjertrud Larsdotter på Eidhammar3 (c 1708 - 1796)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Einarsdotter på Stokkeland (c 1749 - )
De hadde fire barn.3 
BarnKristen ble født den 2. oktober 1745 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.3,4 Kristen ble døpt den 6. oktober 1745 i Veøy kirke.5 Han var skoleholder i 1779.6
Annet navn: Kristen Nilsson på Eidhammar, nevnt 1779.6
Kristen giftet seg i 1779 med Anne Einarsdotter på Gjellstein.3,6
Han og Anne bodde på Stokkeland, Vestnes, i 1780.1,3
Han hjemmedøpte Johan Fredrik Knutsson den 22. november 1780.1
Han var fadder ved dåpen til Johan Fredrik Knutsson den 26. november 1780 i Vestnes kyrkje.1
Han var verge for Kristi Saksesdotter på Åssjøen i 1785.7


Kristen døde før 1801.8

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 320, første pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670089
 3. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 268.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 271. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-138
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 355.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670776
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Wæsness, Stocheland.
 9. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 281. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#295

Anne Einarsdotter på Stokkeland1,2

K, #7206, (ca. 1749 - )
Far*Einar Johansson på Gjellstein3 (1701 - 1777)
Mor*Ingebjørg Einarsdotter på Gjellstein3 (1705 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Nilsson på Stokkeland (1745 - f 1801)
De hadde fire barn.3 
BarnAnnet navn: Anne Einarsdotter på Gjellstein.3
Anne ble født ca. 1749 på Gjellstein, Vestnes.4,2
Anne giftet seg i 1779 med Kristen Nilsson på Eidhammar.3,5
Hun og Kristen bodde på Stokkeland, Vestnes, i 1780.1,3
Hun var fadder ved nøddåpen av Johan Fredrik Knutsson den 22. november 1780.1
Hun var fadder ved dåpen til Johan Fredrik Knutsson den 26. november 1780 i Vestnes kyrkje.1

Hun var bruker på Stokkeland i 1801. Einar Kristensson og Rasmus Kristensson bodde også der.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Wæsness, Stocheland.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 354 & 358.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 355.

Johan Vikberg1,2,3,4,5

M, #7207, (ca. 1748 - 9. april 1826)

Familie 1

Karen Maria Johansdatter (c 1751 - 1801)
De hadde fire barn.38 
Barn

Familie 2

Anne Amundsdatter Takestad (c 1750 - 1827)
De hadde ikke barn. 
Johan Vikbergs signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Johan ble født ca. 1748.6,4 Hans hjemsted var i Sverige.7
Han bodde i Molde fra 1786.7
Han bodde på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde, i 1787. Huset var gammelt og hadde torvtak, taksert til 10 daler (lavest mulige takst). Han bodde fremdeles der i juni 1789. Huset ble revet året etter.8,9 Han tok borgerskap i Molde i 1788 som garver. Året etter kaltes han garver og korduansbereder og skulle etter selvangivelse svare 5 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Johan ble titulert garver til sin død.7,9,10,4
Johan Vikberg kjøpte våningshus med grunn, urtehage og sjøvei på mnr. 88, Hovedgata, Molde, den 26. juni 1789 av Anna Johansdatter. Kjøpesum: 170 daler.3
Johan giftet seg i 1789 i Molde kirke med Karen Maria Johansdatter. I november ble det betalt 1 daler for vielsen.6,11,12,7 Anemarta Petersdatter bodde hos dattera Karen Maria og svigersønnen Johan fra 5. november 1789.13 Han fikk rettighetene til halvparten av grunnen på mnr. 57, Kirkebakken, Molde, den 5. november 1791 av Anemarta Petersdatter.14,11
Han bevitnet en hendelse: Anemarta og søstera Gjertrud Magrete Petersdatter var for gamle og skrøpelige til å underholde seg selv da de 16. desember 1794 delte mellom seg grunnen de arvet etter faren på mnr. 57, med følgende grenser: i sør, linjen fra øst til vest langsmed postmester Omsens (s.d.) bebodde grunn, 41 alen. I vest, linjen fra sør til nord langsmed madam Pierssons (s.d.) hageplass, 39½ alen. I nord, linjen fra vest til øst langs samme hageplass, 32½ alen. I øst, linjen fra nord til sør, til enden av snekker Anders Bergs (s.d.) hage, 29 alen. Videre til Kristian Eides (s.d.) bebodde grunn, 6 alen; og forbi hans grunn i sør til Nils Blix' (s.d.) bebodde grunn, 11 alen.
     Søstrene ville dele eiendommen på midten, fra nord til sør. Den vestre halvpart var 16¼ alen i nordlinjen fra øst til vest, 20½ alen i sørlinjen, og 39½ alen på begge sider fra nord til sør. Denne skulle tilhøre Anemarta, som allerede ved gavebrev av 5. november 1791 gav svigersønnen Johan Vikberg rettighetene til sin andel.
     Gjertrud Magrete fikk den østre halvpart, 16¼ alen i nordlinjen, 20½ alen i sørlinjen, og 40 alen fra nord til sør. Begge skulle fortsatt ha bruksrett til eiendommens brønn.14,13
Ola Solberg døde i desember 1799 eller januar 1800 i Molde. Han losjerte da hos Johan Vikberg, men hadde ikke vært i byen lenge.15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Solberg den 2. april 1800 i Molde: 13 daler 2 ort 9 skilling.17

Han og Karen Maria bodde på mnr. 88 i 1801 sammen med Andreas Johannes Vikberg og Berte Sevrine Vikberg.6
Johan giftet seg den 12. august 1802 i Molde kirke med Anne Amundsdatter Takestad (forlovere: Jens Nordgård og Kristoffer Wessel). Den 10. samme måned var det betalt 1 daler for vielsen.18,5
Han var forlover for Hans Vadbekk Knutssen og Inger Maria Johansdatter, som giftet seg den 20. februar 1806 i Molde. Johan var hennes stefar.19,20,21
Johan Vikberg var vurderingsmann i Molde fra 1807 til 1809 samt 1814–15, 1817, 1820 og 1822.22,23,24,25,26,27,28,29
Han og Anne bodde på mnr. 88 i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (160), sidehus (30) og vedhus (10).30
Han var fadder ved dåpen til Anne Sofia Brunsell den 22. juli 1810.31
Han var forlover for Sakarias Hansen og Gunnhild Marie Rypdal, som giftet seg den 19. januar 1815 i Molde kirke.10
Han var fadder ved dåpen til Fredrik Olaus Ulrikssen den 26. januar 1817 i Molde kirke.32
Johan Vikberg var bytjener i Molde i 1820. Han virket til sin død.28,33,4
Kristian Hanssen Eide døde den 17. april 1823 i Molde. Klokkerboka oppgir «Hastig Død» i dattersønnen Jeppe Nilssen Lundgreens bryllup. Johan Vikberg skrev i et brev at han spiste seg i hjel ved bryllupsbordet.34,35,36


Johan døde den 9. april 1826 i Molde, av alderdom.4,21 Han ble gravlagt den 15. april 1826.4

     Navnet hans ble skrevet Johan Wichberg fra 1794 til 1808.14,30,23

     Navnet hans ble skrevet Johan Wigtberg fra 1802 til 1810.18,31

Kilder/noter

 1. I klokkerbokens dødsinnførsel kalles han Johan And: Wichberg (kanskje kort for Andersson).
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 66. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/219/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 356. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610181
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 198, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620536
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 88.
 7. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 123.
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Kirke Bakken, mnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064046
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 74. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 b, 1815, nr. [1]. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-53
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 409. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610207
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 74 b.
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 408. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610207
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 413.
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 16. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 19. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 20. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 231, nr. 16. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-117
 21. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 127.
 22. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 337 a.
 23. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 383 b.
 24. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 25. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/122/
 26. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 27. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/
 28. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/257/
 29. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 1 a.
 30. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 17 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063021
 31. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630211
 32. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 33 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630220
 33. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 34. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 190, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620532
 35. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 190.
 36. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141. https://books.google.no/books?id=jWAJAwAAQBAJ&pg=PA141
 37. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 38. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 124.

Elen Kornelia Aune1,2

K, #7208, (ca. 1785 - 5. mai 1833)
Far*Mikal Olsson Aune1 (1759 - 1813)
Mor*Maren Moldberg Hansdotter Gjerding1 (c 1756 - 1814)

Familie

Ola Einarsson Ose (1756 - 1843)
De hadde ikke barn.5 Elen Kornelia ble født ca. 1785 i Molde.2,3 Elen tjente på mnr. 46, Nordlandet, Kristiansund, i 1801.2
Elen Kornelia giftet seg i 1811 med Ola Einarsson Ose.4,1,5
Hun og Ola var selveiere i Lensmannsgarden, Rise, Hjørundfjord, til 1823.5,6
Hun ble kalt Elen Kornelia Ose, nevnt 1833.4,3

Elen Kornelia døde den 5. mai 1833 på Rise, Hjørundfjord.3,4 Hun ble jordfestet den 26. mai 1833.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 13. juni 1833.4 Skiftet etter henne ble sluttet den 30. august 1833. Arvinger: Ola Einarsson Ose, Ola Mikalssen, Kristian Meldahl Aune, Hans Mikal Aune, Bastian Mikal Width, Michael Henrik Width, Jens Paudelin Bech Width, Anton Kristian Width, Carl Magnus Width, Lars Bernhard Width, Maria Magdalene Width, Caroline Elisabeth Width, Henriette Barbara Width og Beathe Antonette Width.7

     Navnet hennes ble skrevet Elen Cornilia Øvnet i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 820 b, Nordlandet, mnr. 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340603
 3. [S1364] Hjørundfjord mini. 1830–46: s. 200, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727040788
 4. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 5. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 273. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597?page=276
 6. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 274. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597?page=277
 7. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/

Ola Einarsson Ose1,2,3,4

M, #7209, (1756 - 1843)

Familie 1

De hadde ikke barn.6 

Familie 2

Elen Kornelia Aune (c 1785 - 1833)
De hadde ikke barn.6 Ola ble født i 1756 på Ose, Ørsta.5 Han var lensmann i Hjørundfjord fra 1791 til 1837.6,7,2
Ola giftet seg med en uregistrert person.8 Ola var forpakter på Sæbø, Hjørundfjord, i 1801. Ei søster av Ola bodde hos dem.8
Ola giftet seg i 1811 med Elen Kornelia Aune.2,3,6
Han og Elen Kornelia var selveiere i Lensmannsgarden, Rise, Hjørundfjord, til 1823.6,7
Han var arving ved skiftet etter Elen Kornelia Ose den 30. august 1833.1


Ola døde i 1843 på Rise, Hjørundfjord.6

Kilder/noter

 1. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 393 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/105/
 2. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 4. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 319. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597?page=322
 5. [S1976] Ørstingar I: s. 546. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022104017?page=565
 6. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 273. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597?page=276
 7. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 274. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597?page=277
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Jørring Fiord, Sæbøe Præstegaard.

Henning Bastian Width1,2,3,4

M, #7210, (ca. 1777 - 2. november 1831)

Familie

Karen Malene Aune (c 1788 - 1829)
Ti barn levde i 1833.8 
BarnHenning Bastian ble født ca. 1777.5 Han var sersjant.4
[Sergeant] With var fadder ved dåpen til Kristine Olsdotter Marstein den 16. september 1808 i Kristiansund kirke.6

Henning Bastian giftet seg i 1810 med Karen Malene Aune.4,7,2
Han og Karen Malene bodde i Kristiansund i 1814.2 Henning Bastian Width var innenlandshandler i 1815. Han var kjøpmann i Molde i 1825.7,3
Han og Karen Malene bodde i Molde i 1816.1,4

Henning Bastian døde den 2. november 1831 i Molde.5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 31 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630219
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 161 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031219
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 44, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620458
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 142. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#155
 5. [S1367] Slekten Sommerschild – Sommerschield: s. 300. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051408297#305
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 131 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031186
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 529 a.
 8. [S1365] Søre Sunnmøre skifteprotokoll 1831–35: fol. 391 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24583/104/

Per

M, #7211

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 316 b.

Elen Persdatter1

K, #7212, ( - etter 1802)
Far*Per1Hun var arving ved skiftet etter Anne Maria Persdatter Lobus den 1. juni 1802: 42 daler 2 ort 17 skilling.2


     Navnet hennes ble skrevet Elen Pedersdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 316 b.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 317 a.

Andreas Anderssen1,2

M, #7213, (1806 - )
Far*Anders Ingebrigtssen Berg2 (c 1732 - 1817)
Mor*Anna Maria Jørnsdatter Flor2,1 (c 1765 - 1815)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAndreas ble født i 1806 i Molde, utenom ekteskap.2 Andreas ble døpt den 18. mai 1806 i Molde kirke.2
Han var myndling av Lars Bringsli i 1815.1
Han var arving ved skiftet etter Anna Maria Jørnsdatter den 16. desember 1815: 19 daler 6 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.

Anna Maria Jørnsdatter Flor1,2

K, #7214, (ca. 1765 - 1815)
Far*Jørn Ivarsson Flor2 (c 1735 - 1786)
Mor*Marta Olsdatter (c 1735 - )

Familie 1

Ivar Tjøstolvsson på Lønset (1767 - 1793)
Barn

Familie 2

Anders Ingebrigtssen Berg (c 1732 - 1817)
BarnAnna Maria ble født ca. 1765.1,3,4 Hun ble konfirmert den 29. september 1782 i Molde kirke.1,5
Anna Maria fikk barn med Ivar Tjøstolvsson på Lønset i 1791.6,2
Annet navn: Anna Maria Jørnsdatter på Røysan, nevnt 1798.7
Hun bodde på Reknesrøysan, Molde, i 1798.7
Hun var fadder ved dåpen til Marit Eriksdotter den 29. juli 1798 i Molde kirke.7
Anna Maria Jørnsdatter bodde hos Erik Ivarsson og Karen Olsdatter på Reknes hospital, Molde, i 1801 og var oppvarter hos de syke.8,9
Annet navn: Anna Maria på Haugan, nevnt 1806.10
Anna Maria fikk barn med Anders Ingebrigtssen Berg i 1806 i Molde.10
Anne paa Houan var fadder ved dåpen til Ingvar Perssen den 20. juli 1809 i Molde kirke.11

Annet navn: Anna Maria Jørnsdatter på Hospitalet, nevnt 1815.4,3

Anna Maria døde ugift i 1815 i Molde.4,2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 6. mai 1815. Kreditorer: Erik Teonymus Blix, Einar Kristensson Stokkeland og Lars Bringsli. Guri Rypdal hadde fått betalt for oppvartning hos den avdøde, ett par sko til den yngste sønn og et liklaken. Gjeld: 37 daler 1 ort 6 skilling.2 Anna Maria Jørnsdatter på Hospitalet ble jordfestet den 10. mai 1815.4 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 1. juni 1815. Inntekt etter omkostninger: 87 daler 3 ort 22 skilling.2 Skiftet etter henne ble sluttet den 16. desember 1815. Arvinger: Andreas Anderssen og Jørgen Flor Ivarssen. Arv etter alle utgifter: 38 daler 12 skilling, delt på de to sønnene.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Maria Flohr i 1782.1

     Anna Maria Jørgensdatter og Anna Maria Jørnsdatter Flor kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630060
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630227
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 6. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a.

Hans Didrik Gjerding1,2

M, #7215, (1724 - )
Far*Kristoffer Knutsson Gjerding3 (1694 - 1772)
Mor*Maren Hansdotter Moldberg4 (1697 - 1738)

Familie

Elen Margrete Brüning
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans Didrik ble født i 1724 i Skorbreivik, Vatne. Hans Didrik ble døpt den 6. juni 1724 i Vatne.3
Hans Didrik trolovet seg den 21. november 1750 i Skorbreivik med Elen Margrete Brüning.5
Hans Didrik giftet seg den 22. november 1750 i Vatne med Elen Margrete Brüning.6
Han og Elen Margrete bodde på Neset, Ner-Tornes, Vågøy, iallfall fra 1752 til 1757.1,7
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 3 ort 6 skilling.8
Hans Didrik Gjerding lånte 156 daler til 5 pst. årlig rente, mot pant i en jekt med inventar, husene på Tornesberget og jektenaustet av Johan Arnoldus Heide den 12. juli 1757 i Molde.7 Hans Didrik Gjerding var visitør i Borgund på Sunnmøre i 1763.9,10

     Han signerte som Hans Didrich Giering i 1757.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 21 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 704 b.
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 91 a.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 145 b.
 5. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 17 a.
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 47 a.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 99.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 9. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 101 a.
 10. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 292 a.
 11. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 438 b.

Elen Margrete Brüning1,2

K, #7216

Familie

Hans Didrik Gjerding (1724 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnElen Margrete trolovet seg den 21. november 1750 i Skorbreivik, Vatne, med Hans Didrik Gjerding.3
Elen Margrete giftet seg den 22. november 1750 i Vatne med Hans Didrik Gjerding.4
Hun og Hans Didrik bodde på Neset, Ner-Tornes, Vågøy, iallfall fra 1752 til 1757.5,6
Elen Margaretha var fadder ved dåpen til Kristoffer Andersson på Lønset den 26. juni 1760.7
Etter barsel ble hun innledet i Borgund på Sunnmøre den 20. november 1763.2


     Navnet hennes ble skrevet Elen Margrethe Brynning fra 1750 til 1763.1,2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 17 a & 47 a.
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 292 a.
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 17 a.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 47 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 21 a.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 99.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a.

Kristoffer Knutsson Gjerding1,2

M, #7217, (1694 - 1772)

Familie 1

Else Olsdotter i Skorbreivik
De hadde ett barn.5 

Familie 2

Maren Hansdotter Moldberg (1697 - 1738)
De hadde sju barn.16 
Barn

Familie 3

Anne Akselsdotter Rask (c 1709 - 1787)
De hadde fire barn.16 Kristoffer ble født i 1694.1
Annet navn: Kristoffer Knutsson i Skorbreivik, nevnt fra 1718 til 1738.3,4
Kristoffer trolovet seg den 15. mai 1718 i Vatne med Else Olsdotter i Skorbreivik. Forlovere: Einar Åmundsson på Byrkjevollen.3
Kristoffer giftet seg ca. 1718 med Else Olsdotter i Skorbreivik.5
Han var bruker i Skorbreivik, Vatne, fra 1718.5
Kristoffer trolovet seg den 6. juli 1721 med Maren Hansdotter Moldberg.6
Kristoffer giftet seg den 26. oktober 1721 i Vatne med Maren Hansdotter Moldberg.7,4
Annet navn: Kristoffer Knutsson på Skor, nevnt fra 1724 til 1741.8,9 Kristoffer Knutsson Gjerding var lensmann i Vatne fra 1726 til 1772. Som tjenestemann ble han ilagt 1 daler i skatt til Københavns brannstyr i 1729.10,9,11
Kristoffer giftet seg i 1740 med Anne Akselsdotter Rask.12,5
Han var til stede ved skiftet etter Berent Rognildssen Lek den 27. juni 1741.9
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Hans Puls den 5. februar 1750 i Vatne.13
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Else Dortea Heide den 10. november 1762.14


Kristoffer døde i 1772 i Skorbreivik.1 Han ble gravlagt den 4. desember 1772. Det ble holdt likpreken samme dag.1

     Navnet hans ble skrevet Christopher Gierring fra 1750 til 1762.13,2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 179 b.
 2. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 7 a.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 169 b, 1738, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620310
 5. [S255] Vatne bygdebok I: s. 590.
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 8 a.
 7. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 42 a.
 8. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 91 a.
 9. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/110/
 10. [S255] Vatne bygdebok I: s. 590 & 591.
 11. [S955] Bergen brannstyr 1729: Sundmøers Fogderie.
 12. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 187 a.
 13. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 80 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24558/94/
 14. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 15. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 96 a.
 16. [S255] Vatne bygdebok I: s. 591. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=596

Maren Hansdotter Moldberg1,2

K, #7218, (1697 - 1738)

Familie

Kristoffer Knutsson Gjerding (1694 - 1772)
De hadde sju barn.7 
BarnMaren ble født i 1697.2
Maren trolovet seg den 6. juli 1721 med Kristoffer Knutsson Gjerding.1
Maren giftet seg den 26. oktober 1721 i Vatne med Kristoffer Knutsson i Skorbreivik.3,2
Hun ble kalt Massi Moldberg, nevnt 1724.4
Etter barsel ble hun innledet i Vatne kyrkje den 16. juli 1724 og 21. juli 1731.4,5

Hun ble kalt Massi i Skorbreivik, nevnt 1731.5
Hun var fadder og bar barnet ved dåpen til Maren Magdalena Lek den 25. september 1735.6


Maren døde i 1738 i Skorbreivik, Vatne, 41 år 7 dager gammel.2 Det ble holdt likpreken over henne den 27. mai 1738.2

     Maren Moldberg Hansdotter Gjerding var oppkalt etter henne.

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 8 a.
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 169 b, 1738, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620310
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 42 a.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 145 b.
 5. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 147 a.
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 99 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-80
 7. [S255] Vatne bygdebok I: s. 591. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=596

Anne Akselsdotter Rask1,2,3

K, #7219, (ca. 1709 - 1787)

Familie

Kristoffer Knutsson Gjerding (1694 - 1772)
De hadde fire barn.4 Anne ble født ca. 1709.3 Hennes hjemsted var i Nordland.2
Anne giftet seg i 1740 med Kristoffer Knutsson Gjerding.1,2

Anne døde i 1787 i Vatne.3 Hun ble jordfestet den 5. november 1787.3

     Anne Andersdotter Rask var oppkalt etter henne.

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 187 a.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 590.
 3. [S1209] Vatne mini. 1778–1817: fol. 193 a, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620441
 4. [S255] Vatne bygdebok I: s. 591. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=596

Anne Ellingsdotter på Helle1

K, #7220, (mai 1761 - juli 1761)
Far*Elling Olsson på Helle1 (1718 - 1791)
Mor*Mari Jetmundsdotter på Helle1 (1718 - 1780)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megAnne ble født i mai 1761.1

Anne døde i juli 1761 på Riset, Helle, Vatne. Hun ble funnet død i foreldrenes seng natt til 2. juli, nesten 6 uker gammel.1

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 201 a.

Lars Larsson1

M, #7221, ( - etter 1676)

Familie

Kona var i Nykirken den 5. mai 1676 etter å ha ligget i barselseng på landet.1 Han bodde i 7. rode, Bergen, i 1675.2
Han ble kalt Lars glassmaker.2 Lars glassmaker ble lignet for fire personer i koppskatt, 1 daler 2 mark, i 1675.2 Han var glassmaker iallfall fra 1675 til 1676.1,2
Lars giftet seg den 21. november 1675 i Bergen med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 126 b.
 2. [S806] Koppskatten 1675 for Bergen: Glasmager Lauridtz.

Margrete Persdotter1

K, #7222, ( - 1718)

Familie

Lars Mogensson ( - e 1703)
De hadde iallfall tre barn. Margrete ble født i Sverige.1 Margrete og Lars Mogensson tjente hos Morten glassmaker i Trondheim i 1685.1
Margrete trolovet seg den 3. juli 1685 i Domkirken sogn, Trondheim, med Lars Mogensson.1
Margrete giftet seg med Lars Mogensson.2 Margrete Persdotter og Lars bodde i Domkirken sogn iallfall fra 1686 til 1703. Tre barn ble gravlagt der, regnskapsført 11. desember 1686 og 22. juli 1691 (begge i fattighaugen) samt 10. juni 1703.3 Margrete Persdotter ble gravlagt i 1718 i Domkirken sogn. Det ble betalt for jorden 11. april 1718.2

Kilder/noter

 1. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: forlovererklæring 3.7.1685.
 2. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 126.
 3. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 54, 59 & 69.

Morten glassmaker1

M, #7223, ( - 1713)Morten glassmaker var gift.2 Han hadde Lars Mogensson og Margrete Persdotter i tjeneste i Trondheim i 1685.1 Morten glassmaker ble gravlagt i 1713 i Domkirken sogn, Trondheim. Det ble betalt for jorden 12. august.3

Kilder/noter

 1. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: forlovererklæring 3.7.1685.
 2. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 55.
 3. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 120.

Peder Pederssen Leth1

M, #7224, ( - 1689)

Familie

Maren Larsdatter Gren ( - 1718)
BarnHans hjemsted var i Randers, Danmark.2 Peder Pederssen Leth var sorenskriver i Gauldal fra 1650 til 1688.2
Peder giftet seg ca. 1652 med en uregistrert person.1
Peder giftet seg med Maren Larsdatter Gren. 14 barn.2,3
Han og Maren bodde på Soknes, Støren.2

Peder døde i 1689.4

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 105.
 2. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 141.
 3. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 86 & 126.
 4. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 141 & 142.
 5. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 142.

Maren Larsdatter Gren1

K, #7225, ( - 1718)

Familie

Peder Pederssen Leth ( - 1689)
BarnMaren giftet seg med Peder Pederssen Leth. 14 barn.1,2
Hun og Peder bodde på Soknes, Støren.1 Maren Larsdatter Gren var baker i Trondheim iallfall fra 1692 til 1706.1 Hun ble gravlagt den 11. april 1718 på Vår Frue kirkegård, Trondheim. Det ble ringt med begge kirkeklokkene, og det ble også ringt i domsognet.2

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 141.
 2. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 86 & 126.
 3. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 142.

Maren Gentoft1

K, #7226, (7. juli 1691 - 1754)

Familie

Jokum Pedersson Leth (c 1672 - 1742)
De hadde fem barn.3 
BarnMaren ble født den 7. juli 1691 i Buksnes.2,1
Maren giftet seg den 7. juni 1722 med Jokum Pedersson Leth.1,3

     Maren Gentoft Leth var oppkalt etter henne.

Maren døde i 1754 i Vågan.2,1

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 142.
 2. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 236. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=263
 3. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 108.

Lars Larsson1

M, #7227, ( - etter 1683)Lars Larsson var glassmaker i 1683.1
Han bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1683. Hans barn ble gravlagt der. Den 19. november ble det betalt for jord og klokkeringing.1

Kilder/noter

 1. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 39.

Anders Andersson på Lønset1,2

M, #7228, (1734 - 1816)
Far*Anders Rasmusson på Lønset3 ( - e 1783)
Mor*Ingebjørg Andersdotter på Lønset
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1734 på Lønset, Bolsøy.3 Anders ble døpt den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug. Faddere: Barbro Andersdotter på Lønset, Beret Rasmusdotter på Lønset, Ola Ellingsgarden, Johan Andersson på Mjelve og Ivar Lønset.3
En Anders Andersson fordret 3 daler 3 ort 4 skilling i innestående tjenestelønn ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759.4

Anders trolovet seg den 7. juli 1759 i Skorbreivik, Vatne, med Johanna Kristoffersdotter Gjerding. Forlovere: Mikael Vide og Johan Arnoldus Heide.5
Anders giftet seg den 8. juli 1759 i Vatne kyrkje med Johanna Kristoffersdotter Gjerding.6,7
Han og Johanna bodde på Lønset i 1760.8
Anders hadde trolig Erik Nilsson i tjeneste i 1762.9
I manntallet av 1762 står Anders og Johanna som selveiere på Lønset. Anders Rasmusson o.a. var også der. Anders Anderssons foreldre og to tjenestefolk bodde hos dem. De hadde fire tjenere i 1801.9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 1 daler 2 ort.11
Han var forlover for Anne Persdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson, som ble trolovet den 25. mai 1777 i Kleive kirke, Bolsøy.12,13
Anders Lønset var kreditor ved skiftet etter Jon Torjersson på Ellingsgarden den 3. oktober 1780: 3 daler i forskudd til gravferden.14
Anders [Lønset] var forlover for Anne Olsdatter på Moldegjerdet og Per Knutsson Bolsøy, som ble trolovet den 11. juni 1785.15
Han var fadder ved dåpen til Karen Andrea Gjerding den 13. september 1797.16
Anders Andersson på Lønset var postbonde og skysskaffer i 1801.10
Han hadde Per Ivarsson og Sigrid Arnesdatter i tjeneste i 1801.10
Anders og Johanna var kårfolk på Lønset.17

Anders døde i 1816 på Lønset.18 Han ble jordfestet den 21. april 1816.18 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Johanna den 25. november 1816 på Lønset.17 Skiftet etter ham og Johanna ble sluttet den 15. oktober 1817. Arvinger: Karen Andrea Gjerding, Andreas Andersson på Lønset, Knut Evart Lønset, Knut Andreas Ivarssen, Søren Ivarssen, Johan Gjerding Ivarssen og Else Johanna Knutsdotter Eikrol. Arv: 1 daler 2 ort 17 skilling.19

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 20 a & 49 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/547/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 5. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 20 a.
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Lønset.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 17. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b.
 19. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a.
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.

Johanna Kristoffersdotter Gjerding1

K, #7229, (1731 - 1814)
Far*Kristoffer Knutsson Gjerding2 (1694 - 1772)
Mor*Maren Hansdotter Moldberg3 (1697 - 1738)Johanna ble født i 1731 i Skorbreivik, Vatne.2 Johanna ble døpt den 31. mai 1731 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.2
Johanna trolovet seg den 7. juli 1759 i Skorbreivik med Anders Andersson på Lønset. Forlovere: Mikael Vide og Johan Arnoldus Heide.4
Johanna giftet seg den 8. juli 1759 i Vatne kyrkje med Anders Andersson på Lønset.5,6
Hun og Anders bodde på Lønset, Bolsøy, i 1760.7 I manntallet av 1762 står Johanna og Anders som selveiere på Lønset. Anders Rasmusson o.a. var også der. Anders Anderssons foreldre og to tjenestefolk bodde hos dem. De hadde fire tjenere i 1801.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Tjøstolvsson på Lønset den 8. mars 1767 i Molde kirke.10,11

Annet navn: Johanna Kristoffersdotter på Lønset, nevnt fra 1775 til 1816.12,13
Hun var fadder ved dåpen til Åge Bjerk Koll den 6. oktober 1775.12
Hun var fadder ved dåpen til Knut Rekdal den 21. mars 1784 i Bolsøy kirke.14,15
Hun var fadder ved dåpen til Karen Andrea Gjerding den 13. september 1797.16
Johanna og Anders var kårfolk på Lønset.13

Johanna døde i 1814 på Lønset.17 Hun ble jordfestet den 12. juni 1814 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.17,18 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Anders den 25. november 1816 på Lønset.13 Skiftet etter henne og Anders ble sluttet den 15. oktober 1817. Arvinger: Karen Andrea Gjerding, Andreas Andersson på Lønset, Knut Evart Lønset, Knut Andreas Ivarssen, Søren Ivarssen, Johan Gjerding Ivarssen og Else Johanna Knutsdotter Eikrol. Arv: 1 daler 2 ort 17 skilling.19

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 20 a & 49 a.
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 96 a.
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 147 a.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 20 a.
 5. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 a.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Lønset.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 13. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 a, gutter, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620594
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1784, dominica laetare. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a.
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-38
 19. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a.

Mikael Vide1,2

M, #7230, (21. oktober 1734 - 1799)Mikael ble født den 21. oktober 1734 i Norge.2 Han var premierløytnant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 30. august 1758 til 29. august 1759.2,1
Han var kreditor ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 4 daler.3
Han var forlover for Johanna Kristoffersdotter Gjerding og Anders Andersson på Lønset, som ble trolovet den 7. juli 1759 i Skorbreivik, Vatne.1

Mikael giftet seg i Røros med en uregistrert person.4 Han fikk avskjed den 10. mars 1786 med obersts grad og 200 daler i årlig pensjon.4

Mikael døde i 1799 i Røros.4

     Navnet hans ble skrevet Lieutenant Hvide i februar 1759.5

     Navnet hans ble skrevet Michael Wiide i juli 1759.1

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 20 a.
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 566.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 567.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 657 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/662/

Johan Arnoldus Heide1,2,3

M, #7231, (8. januar 1729 - 31. august 1807)

Familie 1

Else Dortea Brink (1711 - 1762)
De hadde ett barn.7,9 

Familie 2

De hadde ett barn.9 Johan Arnoldus ble født den 8. januar 1729 i Gausdal.4,5 Johan Arnoldus ble døpt den 13. januar 1729 i Follebu kirke, Gausdal.5
Johan Arnoldus giftet seg i 1751 med Else Dortea Puls.6,7,8
Han og Else Dortea bodde på Drynjasundhaugen, Vatne, i 1752. Han fikk da skjøte på grunnen under handelsstedet. Johan Arnoldus bodde der videre etter Else Dorteas død og solgte eiendommen i 1768.8,9 Johan Arnoldus Heide lånte ut 156 daler til 5 pst. årlig rente, mot pant i en jekt med inventar, husene på Tornesberget og jektenaustet til Hans Didrik Gjerding den 12. juli 1757 i Molde.3
Han var forlover for Johanna Kristoffersdotter Gjerding og Anders Andersson på Lønset, som ble trolovet den 7. juli 1759 i Skorbreivik, Vatne.10
Han hadde Ragnhilda Arnesdotter i tjeneste i 1762.11
Han var arving ved skiftet etter Else Dortea Heide den 10. november 1762.12
Stedattera Maren Magdalena Lek og Daniel Steffenssen ble viet i huset hans på Drynjasundhaugen den 14. desember 1762.13,14

Johan Arnoldus giftet seg i 1763 med en uregistrert person.8,2
Han var verge for Maren Severina Hasund i 1765.15

Johan Arnoldus giftet seg den 14. mai 1765 med en uregistrert person.16
Han var fadder ved dåpen til Henning Abelseth den 2. august 1778 i Borgund kyrkje.1

Johan Arnoldus giftet seg den 5. september 1783 med en uregistrert person.16,2 Han hadde til sammen tre barn.18
Han var bruker på Vågneset, Borgund på Sunnmøre, i 1801.2 Han var handelsmann i 1801. Han virket til sin død.2,8

Johan Arnoldus døde den 31. august 1807 på Vågneset.18,8

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 173 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610266
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Borgen, Waagnæsgaard.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 99.
 4. [S1299] Leilighetsdikt: s. 91, nr. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#99
 5. [S860] Gausdal mini. 1729–57: s. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603640399
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 175 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-158
 7. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 8. [S382] Midsund II: s. 575.
 9. [S382] Midsund II: s. 576.
 10. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 20 a.
 11. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 12. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24562/231/
 13. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-39
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang januar.
 15. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 805 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24563/346/
 16. [S1854] Sula-soga 1-4: s. 51. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012307006?page=54
 17. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 125 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610218
 18. [S1299] Leilighetsdikt: s. 90, nr. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#99

Andreas Andersson på Lønset1,2

M, #7232, (ca. 1766 - )
Far*Anders Andersson på Lønset2 (1734 - 1816)
Mor*Johanna Kristoffersdotter Gjerding2 (1731 - 1814)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Olsdotter på Lønset (c 1758 - )
De hadde iallfall ei datter.3 Andreas ble født ca. 1766 i Bolsøy.2,3
Andreas giftet seg den 6. januar 1797 i Bolsøy med Beret Olsdotter på Lønset.1,4
Han var verge for Karen Andrea Gjerding i 1798.5

Han og Beret var brukere på Lønset, Bolsøy, i 1801. De hadde ei tjenestejente. Andreas bodde fremdeles der i 1823, da han signerte et dokument med påholden penn.3,6
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset den 15. oktober 1817: 1 ort 22 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 118 b.
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 269 a.
 6. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.

Kirsten Rasmusdotter1

K, #7233, ( - ca. 1681)
Mor*(?) Ågesdotter1
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kristen Nilsson
De hadde to døtre.1 

Familie 2

Jens Persson Ruberg (c 1641 - )
BarnKirsten giftet seg med Kristen Nilsson.1
Kirsten giftet seg med Jens Persson Ruberg.1

Kirsten døde ca. 1681 på Surnadalsøra, Surnadal.1 Det ble holdt skifte etter henne fra 27. juli 1681 til 28. juli 1681 på Surnadalsøra. Verger: Jakob Ågesson. Boet ble anslått til 239 daler 2 ort 8 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a.

Jens Persson Ruberg1,2

M, #7234, (ca. 1641 - )

Familie 1

Kirsten Rasmusdotter ( - c 1681)
Barn

Familie 2

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJens ble født ca. 1641.2
Jens giftet seg med Kirsten Rasmusdotter.1
Han bodde på Surnadalsøra, Surnadal, i 1681.1
Jens giftet seg med en uregistrert person.2
Han var husmann på Skralthaugen, Surnadal, i 1701, sammen med Rasmus Jensson Ruberg, Hans Jensson Ruberg, Jens Jensson Ruberg og Anders Jensson Ruberg.2

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.

Kristen Nilsson1

M, #7235

Familie

Kirsten Rasmusdotter ( - c 1681)
De hadde to døtre.1 Kristen giftet seg med Kirsten Rasmusdotter.1 Kristen Nilsson var korporal.1

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a.

Jakob Ågesson1

M, #7236, ( - ca. 1683)
Far*Åge Hansson på Lyngværet2 ( - c 1618)
Mor*Synnøv Audensdotter på Lyngværet2 ( - e 1647)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til megHan var verge ved skiftet etter Kirsten Rasmusdotter fra 27. juli 1681 til 28. juli 1681 på Surnadalsøra, Surnadal.3


Jakob døde ca. 1683.2 Det ble holdt skifte etter ham den 28. februar 1684 på Skralthaugen, Surnadal. Arvinger: Hans Hansson på Glærem, Erik Hansson på Glærem, Anne Hansdotter og Mari Hansdotter på Glærem.2

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a & 93 b.
 2. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 93 b.
 3. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a.

(?) Ågesdotter1

K, #7237
Far*Åge Hansson på Lyngværet1 ( - c 1618)
Mor*Synnøv Audensdotter på Lyngværet1 ( - e 1647)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 20 a.

Hans Hansson på Glærem1

M, #7238
Far*Hans Ågesson på Glærem1 (c 1617 - f 1684)
Mor*Margrete Eriksdotter på Glærem1
3-menning 10 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Jakob Ågesson den 28. februar 1684.1

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 93 b.

Erik Hansson på Glærem1

M, #7239
Far*Hans Ågesson på Glærem1 (c 1617 - f 1684)
Mor*Margrete Eriksdotter på Glærem1
3-menning 10 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Jakob Ågesson den 28. februar 1684.1

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 93 b.

Mari Hansdotter på Glærem1

K, #7240
Far*Hans Ågesson på Glærem1 (c 1617 - f 1684)
Mor*Margrete Eriksdotter på Glærem1
3-menning 10 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Jakob Ågesson den 28. februar 1684.1

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 93 b.

Rasmus Jensson Ruberg1

M, #7241, (ca. 1687 - )
Far*Jens Persson Ruberg1 (c 1641 - )Rasmus ble født ca. 1687 i Surnadal.1 Han bodde hos Jens Persson Ruberg på Skralthaugen, Surnadal, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.

Hans Jensson Ruberg1

M, #7242, (ca. 1691 - )
Far*Jens Persson Ruberg1 (c 1641 - )Hans ble født ca. 1691 i Surnadal.1 Han bodde hos Jens Persson Ruberg på Skralthaugen, Surnadal, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.

Jens Jensson Ruberg1

M, #7243, (ca. 1693 - )
Far*Jens Persson Ruberg1 (c 1641 - )Jens ble født ca. 1693 i Surnadal.1 Han bodde hos Jens Persson Ruberg på Skralthaugen, Surnadal, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.

Anders Jensson Ruberg1

M, #7244, (ca. 1696 - )
Far*Jens Persson Ruberg1 (c 1641 - )Anders ble født ca. 1696 i Surnadal.1 Han bodde hos Jens Persson Ruberg på Skralthaugen, Surnadal, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.

Ola Eliasson Salling1

M, #7245, (ca. 1699 - )
Far*Elias Olsson Salling1 (c 1641 - )
Mor*Margrete HansdotterOla ble født ca. 1699.1 Han bodde hos Elias Olsson på Skralthaugen, Surnadal, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.

Ingeborg Maria Andersdotter Lønset1,2

K, #7246, (1763 - før 1816)
Far*Anders Andersson på Lønset2,3 (1734 - 1816)
Mor*Johanna Kristoffersdotter Gjerding2,3 (1731 - 1814)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Knutssen Ødegård (c 1758 - 1803)
BarnIngeborg Maria ble født i 1763 på Lønset, Bolsøy.3 Ingeborg Maria ble døpt den 2. juli 1763 i Bolsøy kirke.3,4
Ingeborg Maria giftet seg i 1787 i Molde kirke med Ivar Knutssen Moldenes. Det ble betalt 1 daler for vielsen.2,5,6
Hun og Ivar bodde på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1789.7
Hun og Ivar var husfolk på mnr. 132 i 1801, sammen med Søren Ivarssen og Johan Gjerding Ivarssen.5

Ingeborg Maria døde før 1816.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 132. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002457
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 134. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/

Ivar Knutssen Ødegård1,2

M, #7247, (ca. 1758 - 1803)
Far*Knut Ivarsson Ødegård3,2,4 (c 1713 - 1789)
Mor*Inger Maria Hansdatter på Moldeneset5 (c 1714 - 1791)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lisbet Olsdatter (1736 - 1778)
Barn

Familie 2

Ingeborg Maria Andersdotter Lønset (1763 - f 1816)
Barn
Ivar Knutssen Moldenes' signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Ivar ble født ca. 1758 på Moldeneset, Molde.6,3,7 Han var sjøvant i 1776 og fikk betalt 1 daler for året i forveien ifølge sjørullen.3
Ivar fikk barn med Lisbet Olsdatter i 1778 i Molde.8
Annet navn: Ivar Knutssen Moldenes, nevnt fra 1784 til 1803.9,10,11,12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784.13

Ivar Knutssen Moldenes kjøpte hus med grunn på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1786 på auksjon etter Jens Persson Ruberg. Skjøtet ble utstedt 8. april 1789.14
Ivar giftet seg i 1787 i Molde kirke med Ingeborg Maria Andersdotter Lønset. Det ble betalt 1 daler for vielsen.15,16,17
Han og Ingeborg Maria bodde på mnr. 132 i 1789.18 Ivar Knutssen Moldenes var matros i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 48 skilling i formuesskatt (½ pst.), men var fattig og kunne ikke betale næringsskatt. Ivar var fremdeles matros i 1792.18,19
Han var arving ved skiftet etter Inger Maria Hansdatter på Moldeneset den 7. januar 1792: 27 daler 4 skilling. Han fordret også 2 daler 2 ort for utlegg til farens begravelse, men skyldte på sin side 22 daler 20 skilling til dødsboet.20
Iver Moldnesset var fadder ved dåpen til Ola Eriksson den 5. mars 1797 i Molde kirke.21,22

Han og Ingeborg var husfolk på mnr. 132 i 1801, sammen med Søren Ivarssen og Johan Gjerding Ivarssen.16

Ivar døde i 1803 i Molde. Den 2. november ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden. Han kalles Iver Moldness i kirkeregnskapet og Iver Lønset (etter kona) i ministerialboka.12,23 Han ble jordfestet den 12. november 1803.23

     Navnet hans ble skrevet Iver Knudsen Moldnesset fra 1784 til 1796.9,18,10

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1135] Molde sjørulle 1776: nr. 99/37.
 4. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 167 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/169/
 6. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 37.
 7. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 9].
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 994. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/212/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 107. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/295/
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 355.
 15. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 132. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002457
 17. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 18. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 134. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 19. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 167 b–168 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/169/
 21. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 a.
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 24. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.

Knut Andreas Ivarssen1,2,3

M, #7248, (7. oktober 1787 - )
Far*Ivar Knutssen Ødegård2,3,4 (c 1758 - 1803)
Mor*Ingeborg Maria Andersdotter Lønset3 (1763 - f 1816)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megKnut Andreas ble født den 7. oktober 1787 i Molde, og hjemmedøpt dagen etter.2 Han var dreng hos Jens Nordgård på mnr. 87, Hovedgata, Molde, i 1801.5
Han ble kalt Knut Andreas Lønset, nevnt 1804.6 Knut Andreas Lønset ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.6
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset den 15. oktober 1817: 7 skilling.7
Knut og Søren Ivarssen bodde trolig i Trondheim i 1823.4,8
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 2 daler 1 ort 23 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 87.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.
 8. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Søren Ivarssen1,2,3

M, #7249, (ca. 1794 - )
Far*Ivar Knutssen Ødegård1,3,2 (c 1758 - 1803)
Mor*Ingeborg Maria Andersdotter Lønset1,3 (1763 - f 1816)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megSøren ble født ca. 1794 i Molde.3,1 Han bodde hos Ivar Knutssen og Ingeborg Andersdotter på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1801.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset den 15. oktober 1817: 7 skilling.4
Søren og Knut Andreas Ivarssen bodde trolig i Trondheim i 1823.2,5
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 2 daler 1 ort 23 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 132. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002457
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Johan Gjerding Ivarssen1,2,3

M, #7250, (1796 - 10. desember 1862)
Far*Ivar Knutssen Ødegård3,4 (c 1758 - 1803)
Mor*Ingeborg Maria Andersdotter Lønset3,4 (1763 - f 1816)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megJohan ble døpt den 12. februar 1796 i Molde kirke. Faddere: Anne Magrete Jensby, Jens Nordgård, Mattias Schultz, monsieur Lorentssen, Karen Fris Sivertssen og Karen Smit Eide.3 Johan Gjerding Ivarssen bodde hos Ivar Knutssen og Ingeborg Andersdotter på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1801.5
Han bodde i Trondheim i 1816.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset den 15. oktober 1817: 7 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 2 daler 1 ort 23 skilling.7


Johan døde den 10. desember 1862 på Hollingsetra, Aukra, som legdelem.2 Han ble gravlagt den 18. desember 1862 i Aukra.2

     Navnet hans ble skrevet Johan Gjerring Iversen i 1824.8

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 255.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 132. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002457
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 8. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120

Anne Andersdotter Rask1,2

K, #7251, (1771 - 1807)
Far*Anders Andersson på Lønset3,4 (1734 - 1816)
Mor*Johanna Kristoffersdotter Gjerding4 (1731 - 1814)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Persson Eikrol (1766 - 1843)
De hadde ett barn.10 
BarnAnne ble født i 1771 på Lønset, Bolsøy.3 Anne ble døpt den 18. august 1771 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anne Persdotter på Lønset o.a.3,5 Anne Andersdotter Rask var stuepike hos Peder Daniel Baade og Karen Fris Splid på Borgund prestegard på Sunnmøre i 1801.2
Hun ble kalt mademoiselle Anne Rask Lønset, nevnt 1802.6
Anne giftet seg den 23. april 1802 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Knut Persson Eikrol.7,4,8

Anne døde i 1807 på Stavset, Skodje, i barselseng.1,9 Hun ble gravlagt den 14. juni 1807, samme dag som dattera ble døpt.1,9

     Hun var oppkalt etter Anne Akselsdotter Rask.

Kilder/noter

 1. [S810] Skodje mini. 1780–1817: fol. 190 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Borgen, Borgen Præstegaard. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058419000789
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-127
 6. [S1327] Borgund klok. 1801–25: lysninger, 1802, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903630469
 7. [S1327] Borgund klok. 1801–25: viede, 1802, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903630616
 8. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 669. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#670
 9. [S810] Skodje mini. 1780–1817: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620102
 10. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#329

Knut Persson Eikrol1,2,3

M, #7252, (1766 - 1843)

Familie 1

Anne Andersdotter Rask (1771 - 1807)
De hadde ett barn.8 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.8 Knut ble født i 1766.4 Han var skoleholder i Vatne fra ca. 1786. Han virket fremdeles i 1801.4,1 Knut losjerte i Tennfjord, Vatne, i 1801.1 Han var klokker i Skodje og Vatne i Borgund på Sunnmøre fra 1801. Han overtok etter faren og virket fremdeles i 1816.4,1,3,5
Han var selveier i Gjerdet, Stavset, Skodje, fra 1801 til 1843. Etter ham overtok dattera Else.6,7,2
Knut giftet seg den 23. april 1802 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Anne Andersdotter Rask.3,5,4
Knut giftet seg i 1809 med en uregistrert person.8

Knut døde i 1843 på Stavset, Skodje.8

     Navnet hans ble skrevet Knud Echroll i 1802.9

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Borgen, Watne, Tenfiord.
 2. [S810] Skodje mini. 1780–1817: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620102
 3. [S1327] Borgund klok. 1801–25: viede, 1802, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903630616
 4. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 669. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#670
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 6. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 329. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#330
 7. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#332
 8. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#329
 9. [S1327] Borgund klok. 1801–25: lysninger, 1802, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903630469

Else Johanna Knutsdotter Eikrol1,2

K, #7253, (1807 - )
Far*Knut Persson Eikrol2,3 (1766 - 1843)
Mor*Anne Andersdotter Rask3 (1771 - 1807)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megElse Johanna ble født i 1807 på Stavset, Skodje, og først hjemmedøpt.2 Else Johanna ble døpt i kirken den 14. juni 1807, samme dag som mora ble gravlagt.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson og Johanna Kristoffersdotter på Lønset den 15. oktober 1817: 23 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 218 a.
 2. [S810] Skodje mini. 1780–1817: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620102
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 4. [S810] Skodje mini. 1780–1817: fol. 190 a.
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b–218 a.

Ragndi Sivertsdatter1

K, #7254, (ca. 1763 - 12. juli 1848)
Far-?*Sivert Olssen (c 1725 - 1810); kanskje

Familie

Hans Jonssen Bakke (o 1760 - 1834)Ragndi ble født ca. 1763.2
Ragndi giftet seg med en uregistrert person.1
Ragndi giftet seg den 9. juni 1803 i Molde med Hans Jonssen Bakke (forlovere: Arnt Jenssen Slette og Andreas Blom Øvre).1,2
Hun og Hans bodde på mnr. 138, Molde, i 1807. Huset var taksert til 100 daler.3
Sivert Olssen døde i 1810 hos Hans Jonssen Bakke og Ragndi Sivertsdatter i Molde.4

Hun ble kalt Ragndi Bakke, nevnt 1848.2

Ragndi døde den 12. juli 1848 i Molde, som fattiglem.2 Hun ble gravlagt den 18. juli 1848.2

     Navnet hennes ble skrevet Randi Back i 1848.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 542.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 28 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 130. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063031
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Beret Olsdotter på Lønset1,2

K, #7255, (ca. 1758 - )
Far*Ola Jakobsson på Strande ( - f 1801)
Mor*Gjøri Trondsdotter på Strande2 (c 1726 - 1806)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde iallfall ei datter.3 

Familie 2

Andreas Andersson på Lønset (c 1766 - )
De hadde iallfall ei datter.3 Annet navn: Beret Olsdotter på Strande.
Beret ble født ca. 1758.3
Beret giftet seg med en uregistrert person.3
Hun bodde på Lønset, Bolsøy, i 1795.1,4
Hun var fadder ved dåpen til Per Persson den 11. januar 1795 i Bolsøy kirke.1

Beret giftet seg den 6. januar 1797 i Bolsøy med Andreas Andersson på Lønset.4,2
Hun og Andreas var brukere på Lønset i 1801. De hadde ei tjenestejente. Andreas bodde fremdeles der i 1823, da han signerte et dokument med påholden penn.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 2 daler 11 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 118 b.
 5. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/

Nils Andersson1

M, #7256, ( - etter 1763)

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.

Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset1,2,3

K, #7257, ( - etter 1783)
Far*Nils Ivarsson på Lønset4 (c 1688 - )
Mor*Mari Olsdotter på Lønset4 ( - c 1726)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Elling Olsson på Hjelset (c 1717 - 1772)
Fire barn levde i 1773.7 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Nilsdotter på Lønset.4
Hun var arving ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 7 daler 1 ort 4 skilling, hvorav 3 daler ble utlagt i ¼ pund i Lønset.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 1 daler 2 ort.6

Ingebjørg giftet seg med Elling Olsson på Hjelset.7,8
Hun og Elling var brukere på Hjelset, Bolsøy, i 1762. De hadde tre tjenestefolk. Det var fire andre bruk på gården.9,8
Nils Ivarsson, Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset, Anders Olsson på Sigerset, Brit Nilsdotter på Hjelset, Ivar Nilsson Lønset, Erik Nilsson, Nils Nilsson på Lønset, Knut Nilsson på Lønset og Maren Nilsdotter solgte 2½ pund, inkludert kjøperens egen arvedel, for 30 daler på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy, den 3. juni 1763 til Tjøstolv Nilsson på Lønset.10
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Lønset den 25. juli 1764: 1 daler 1 ort 12 skilling.11
Hun var arving ved skiftet etter Elling Olsson på Hjelset den 26. juli 1773.7
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1783.1


     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Nielsdatter Jelset i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660257
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, menn, 1760, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 693 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660731
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 262 a.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 35. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 261 b–262 a.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 239 a/b.

Anne Arnesdotter på Lønset1

K, #7258, (ca. 1769 - )Anne ble født ca. 1769.1
Anne giftet seg med Anders Aslaksson på Lønset.1
Hun og Anders var brukere på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1801. Aslak Andersson, Synnøv Andersdotter, Karen Andersdotter og Anne Andersdotter bodde også der. De hadde to tjenestefolk.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.

Aslak Andersson på Lønset1

M, #7259, (ca. 1797 - )
Far*Anders Aslaksson på Lønset1 (c 1749 - 1817)
Mor*Anne Arnesdotter på Lønset1 (c 1769 - )Aslak ble født ca. 1797.1 Han bodde hos Anders Aslaksson og Anne Arnesdotter på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.

Synnøv Andersdotter på Lønset1

K, #7260, (ca. 1793 - )
Far*Anders Aslaksson på Lønset1 (c 1749 - 1817)
Mor*Anne Arnesdotter på Lønset1 (c 1769 - )Synnøv ble født ca. 1793.1 Hun bodde hos Anders Aslaksson og Anne Arnesdotter på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.

Karen Andersdotter på Lønset1

K, #7261, (ca. 1795 - )
Far*Anders Aslaksson på Lønset1 (c 1749 - 1817)
Mor*Anne Arnesdotter på Lønset1 (c 1769 - )Karen ble født ca. 1795.1 Hun bodde hos Anders Aslaksson og Anne Arnesdotter på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.

Anne Andersdotter på Lønset1

K, #7262, (ca. 1800 - )
Far*Anders Aslaksson på Lønset1 (c 1749 - 1817)
Mor*Anne Arnesdotter på Lønset1 (c 1769 - )Anne ble født ca. 1800 på Lønset, Bolsøy.1 Hun bodde hos Anders Aslaksson og Anne Arnesdotter på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1801.1
Hun var fadder ved dåpen til Elen Andersdotter på Lønsetteigen den 28. juli 1822 i Bolsøy kirke.2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 17.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 19.

Anne Persdotter Ho1,2

K, #7263, (ca. 1730 - 1802)

Familie

Ola Størkersson Ho (1722 - f 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1730.1,3
Annet navn: Anne Persdotter på Berg, nevnt 1755.4
Anne giftet seg den 29. september 1755 i Kvam kirke i Trøndelag med Ola Størkersson Ho.4,5
Hun og Ola bodde i Trondheim fra 1758 og var der i 1763.6,5
Hun og Ola bodde på Ho, Kvam i Trøndelag, i 1771.6 Anne Persdotter Ho og dattera Birgitta Ho Gjerding losjerte på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1801, sammen med Karen Andrea Gjerding. De mottok fattigpenger. Husets innehaver var Peder Sanne (s.d.).1

Anne døde i 1802 i Molde. Den 25. mai ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.3,2 Hun ble jordfestet den 29. mai 1802.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Hoe i 1801.1

     Navnet hennes ble skrevet Anna How i 1802.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Ved Broen, No 112. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002356
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b.
 4. [S1122] Stod mini. 1688–1759: fol. 111, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16443&idx_id=16443&uid=ny&idx_side=-127
 5. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1763, nr. 6. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-304
 6. [S2289] Folk og heimer i Kvam: Kvam–Knedal: s. 340. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018052548142?page=351

Rebekka Mattisdatter1,2

K, #7264, ( - etter 1758)
Far*Mattis Persson2,3 (c 1666 - 1740)
Mor*Bergitta Olsdotter2 ( - 1764)

Familie

Ola Bergsveinsson Kring ( - c 1751)Rebekka Mattisdatter bodde hos Mattis Persson og Bergitta Olsdotter i Molde i 1711.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Ulrikke Olsdatter den 12. oktober 1727 i Molde kirke.1
Hun gikk til alters i Lesja fra 1738 til 1739.5
Rebekka giftet seg i 1739 eller 1740 med Ola Bergsveinsson Kring.2,5
Rebekka og Ola var brukere i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, fra 1740. Bygningene var borte, men Ola og Rebekka skulle få bygge hus som de kunne eie selv. Bygdebok for Lesja forteller at de «skulle òg få leggje inn så mykje dei ville(!) av Stor-Kollstad». Bygselavgiften var 16 daler første gang og senere 2 daler i året. Bruket skulle kalles Øvre Kollstad.
Kapellan Pram kjøpte bruket i 1755.6
Hun var arving ved skiftet etter Mattis Persson den 4. august 1740: 2 daler 1 1/5 skilling i hus med grunn.2

Rebekka og Ola var brukere på Vesl-Siem, Lesja, fra 1745. Det er uvisst om de bygde hus der.7,8
Hun ble kalt Rebekka Kring, nevnt 1755.9 Rebekka Kring lånte ut 100 daler til Hans Lund den 2. april 1755 mot pant i hus i Bud.9
Hun bodde i Huset i 1758.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Molde Ladeplas.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.
 6. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699 & 700.
 7. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 628.
 8. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 76.

Ola Bergsveinsson Kring1,2

M, #7265, ( - ca. 1751)

Familie

Rebekka Mattisdatter ( - e 1758)Hans hjemsted var trolig i Kringen, Sel.2,3 Ola Bergsveinsson Kring var skredder. Han kom trolig til Lesja i midten av 1720-årene.2 Han var klokker i Lesja fra ca. 1732 til han døde. I kirken der hang en offerspade påført navnet hans og tegning av en kirke.2,3
Ola giftet seg i 1739 eller 1740 med Rebekka Mattisdatter.4,2
Ola og Rebekka var brukere i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, fra 1740. Bygningene var borte, men Ola og Rebekka skulle få bygge hus som de kunne eie selv. Bygdebok for Lesja forteller at de «skulle òg få leggje inn så mykje dei ville(!) av Stor-Kollstad». Bygselavgiften var 16 daler første gang og senere 2 daler i året. Bruket skulle kalles Øvre Kollstad.
Kapellan Pram kjøpte bruket i 1755.5
Ola og Rebekka var brukere på Vesl-Siem, Lesja, fra 1745. Det er uvisst om de bygde hus der.6,3
Han var verge for Birgitte Marie Mattisdatter i 1750.4
Ola Bergsveinsson Kring solgte konas andel i hus og et gammelt naust med grunn i Molde den 15. september 1750 til Kornelius Larssen Lindal.4,7

     Navnet hans ble skrevet Ole Bersvendsen Kring i 1750.4

     Ola Bergsveinsson Kring og Jakob Bergsveinsson på Klukkstad kan ha vært søsken.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16 & 17.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.
 3. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699 & 700.
 6. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 628.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 17.

Birgitte Marie Mattisdatter1

K, #7266, ( - 1758)
Far*Mattis Persson1 (c 1666 - 1740)
Mor*Bergitta Olsdotter1 ( - 1764)Hun var arving ved skiftet etter Mattis Persson den 4. august 1740: 2 daler 3 ort 19 1/5 skilling i hus med grunn.1
Hun var myndling av Ola Bergsveinsson Kring i 1750.1
Birgitte Marie Mattisdatter solgte sin andel i hus og et gammelt naust med grunn i Molde den 15. september 1750 til Kornelius Larssen Lindal.1,2

Birgitte Marie døde trolig i 1758. I mai ble det betalt 1 daler for Corneliuses Vær-Søsters begravelse (Kornelius Larssen Lindal).3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 17.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Rudolf Pfister1

M, #7267, (21. mai 1789 - 3. oktober 1860)
Far*Jakob Pfister1 (1749 - 1828)
Mor*Elisabeth Eschmann1 (1757 - 1835)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anna Hauser (1789 - 1822)
Barn

Familie 2

Barbara Müller (c 1797 - c 1875)Rudolf ble døpt den 21. mai 1789.1
Rudolf giftet seg den 31. mai 1818 med Anna Hauser. To sønner.2
Han og Anna bodde i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.1 Rudolf Pfister var sensor.3
Rudolf giftet seg ca. 1827 med Barbara Müller. Tre barn.3

Rudolf døde den 3. oktober 1860.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste»; «Hofchronik».
 3. [S811] Sunft: «Hofchronik».

Anna Hauser1

K, #7268, (2. mai 1789 - 2. september 1822)

Familie

Rudolf Pfister (1789 - 1860)
BarnAnna ble døpt den 2. mai 1789.1 Hennes hjemsted var i Mülistalden, Schönenberg, Zürich, Sveits.2
Anna giftet seg den 31. mai 1818 med Rudolf Pfister. To sønner.3
Hun og Rudolf bodde i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.1

Anna døde den 2. september 1822.

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Hofchronik».
 3. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste»; «Hofchronik».

Jakob Gottlieb Pfister1

M, #7269, (september 1821 - 20. februar 1894)
Far*Rudolf Pfister1 (1789 - 1860)
Mor*Anna Hauser1 (1789 - 1822)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Maria Magdalena Rhyner (1837 - )
BarnJakob Gottlieb ble født i september 1821 i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.2,3
Han ble kalt Godi.4
Jakob Gottlieb giftet seg den 27. februar 1865 med Maria Magdalena Rhyner.1
Han og Maria Magdalena var brukere i Sunft.5

Jakob Gottlieb døde den 20. februar 1894.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste»; «Nicht-patriarchalische Stammliste».
 3. [S814] «Wohnt in der ‘Lölismüli’ ein Löli?».
 4. [S811] Sunft: «Hofchronik».
 5. [S811] Sunft: «Nicht-patriarchalische Stammliste».

Maria Magdalena Rhyner1

K, #7270, (16. april 1837 - )

Familie

Jakob Gottlieb Pfister (1821 - 1894)
BarnMaria Magdalena ble født den 16. april 1837.1 Hennes hjemsted var i Boller, Wädenswil, Zürich, Sveits.2 Hun ble konfirmert i 1854.1
Maria Magdalena giftet seg den 27. februar 1865 med Jakob Gottlieb Pfister.1
Hun og Jakob Gottlieb var brukere i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.2

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Nicht-patriarchalische Stammliste».

Jakob Gottlieb Pfister1

M, #7271, (31. mars 1866 - 13. januar 1934)
Far*Jakob Gottlieb Pfister1 (1821 - 1894)
Mor*Maria Magdalena Rhyner1 (1837 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Emilie Schärer (1867 - 1951)
BarnJakob Gottlieb ble født den 31. mars 1866.1
Han ble kalt Godi.2
Jakob Gottlieb giftet seg den 26. november 1889 med Emilie Schärer. De hadde tolv barn.1
Han og Emilie var brukere i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.3

Jakob Gottlieb døde den 13. januar 1934.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Hofchronik».
 3. [S811] Sunft: «Nicht-patriarchalische Stammliste».

Emilie Schärer1

K, #7272, (9. august 1867 - 1. februar 1951)

Familie

Jakob Gottlieb Pfister (1866 - 1934)
BarnEmilie ble født den 9. august 1867.1 Hennes hjemsted var Wolfbühl, Schönenberg, Zürich, Sveits.2
Emilie giftet seg den 26. november 1889 med Jakob Gottlieb Pfister. De hadde tolv barn.1
Hun og Jakob Gottlieb var brukere i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.2

Emilie døde den 1. februar 1951.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Nicht-patriarchalische Stammliste».

Gottlieb Pfister1

M, #7273, (25. september 1894 - 6. januar 1967)
Far*Jakob Gottlieb Pfister1 (1866 - 1934)
Mor*Emilie Schärer1 (1867 - 1951)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Emma Brändli (1904 - 1983)
De hadde to barn.1 
BarnGottlieb ble født den 25. september 1894 i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.1,2
Gottlieb giftet seg den 3. mai 1927 med Emma Brändli.1
Han og Emma var brukere i Sunft.3

Gottlieb døde den 6. januar 1967.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S814] «Wohnt in der ‘Lölismüli’ ein Löli?».
 3. [S811] Sunft: «Nicht-patriarchalische Stammliste».

Emma Brändli1

K, #7274, (1. desember 1904 - 2. august 1983)

Familie

Gottlieb Pfister (1894 - 1967)
De hadde to barn.1 
BarnEmma ble født den 1. desember 1904.1 Hennes hjemsted var i Arn, Horgen, Zürich, Sveits.1
Emma giftet seg den 3. mai 1927 med Gottlieb Pfister.1
Hun og Gottlieb var brukere i Sunft, Wädenswil, Zürich, Sveits.2

Emma døde den 2. august 1983.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Nicht-patriarchalische Stammliste».

Gottlieb Pfister1

M, #7275
Far*Gottlieb Pfister1 (1894 - 1967)
Mor*Emma Brändli1 (1904 - 1983)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Margrith Elsa Suremann
De hadde tre barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».

Margrith Elsa Suremann1

K, #7276

Familie

Gottlieb Pfister
De hadde tre barn.2 
Barn

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Nicht-patriarchalische Stammliste».
 2. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».

Gottlieb Pfister1

M, #7277
Far*Gottlieb Pfister1
Mor*Margrith Elsa Suremann1
7-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».

Karin Künzle1

K, #7278

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».

Reto Pfister1

M, #7279
Far*Gottlieb Pfister1
Mor*Karin Künzle1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».

Heinz Pfister1

M, #7280
Far*Gottlieb Pfister1
Mor*Karin Künzle1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».

Urs Pfister1

M, #7281
Far*Gottlieb Pfister1
Mor*Karin Künzle1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Kurzform patriarchalische Stammliste».

Jakob Rusterholz1

M, #7282
Far*Hans Rusterholz1
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJakob Rusterholz lånte 150 gylden av Hans Pfister i 1686.2 Jakob Rusterholz var smed.1 Han overdrog på Gisenrüti, Wädenswil, Zürich, Sveits, i 1688 til Hans Pfister. Jakob mistet gården i konkurs.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Hofchronik».
 2. [S811] Sunft: «Der Flur- und Hofname ‘Sunft’».

Barbara Müller1

K, #7283, (ca. 1797 - ca. 1875)

Familie

Rudolf Pfister (1789 - 1860)Barbara ble født ca. 1797.1 Hennes hjemsted var i Burghalden, Richterswil, Zürich, Sveits.1
Barbara giftet seg ca. 1827 med Rudolf Pfister. Tre barn.1

Barbara døde ca. 1875.1

Kilder/noter

 1. [S811] Sunft: «Hofchronik».

Ola Johansson Sandberg1,2

M, #7284, (ca. 1801 - )
Far*Johans Holte2,1Ola ble født ca. 1801 i Levanger.2,1 Han hadde kopper.2,1 Han ble konfirmert i Levanger.2 Han var slaktersvenn i Trondheim i 1827.1,2
Ola trolovet seg den 31. mars 1827 i Domkirken sogn, Trondheim, med Ingeborg Marie Eriksdatter Høvik. Det ble lyst for dem 1., 8. og 16. april.2
Ola giftet seg den 8. mai 1827 i Domkirken sogn med Ingeborg Marie Eriksdatter Høvik.1

Kilder/noter

 1. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 297.
 2. [S837] Trondheim, Domkirken mini. 1802–30: s. 374.

Ragnhild Andersen1

K, #7285, (9. juni 1905 - 25. mars 1989)
Far*Kristian Andersen2 (1855 - )

Familie

Kristian Eide (1885 - 1973)Ragnhild ble født den 9. juni 1905 i Hadsel.2,3
Hun ble kalt Ragnhild Kristiansen i 1910 (etter faren).2 Hun bodde hos Kristian Andersen i Grimsbogen, Frøskeland, Hadsel, i 1910.2 Ragnhild Andersen var tjenestejente i 1925.1
Hun var fadder ved dåpen til Karen Anette Aarø den 15. mars 1925 i Molde.1

Ragnhild giftet seg med Kristian Eide. Hennes navn som gift var Eide.3
Hun bodde i Hans Thiis Møllers gate 19, Molde, i annen etasje.

Ragnhild døde den 25. mars 1989.3 Hun ble gravlagt den 30. mars 1989 på Kleive kirkegård, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 34.
 2. [S2435] Hadsel ft. 1910: huslister, tellingskrets 17. Husliste 37. https://www.digitalarkivet.no/ft60145994002294
 3. [S466] Molde kirkegårder: Ragnhild Eide.

Kristian Eide1

M, #7286, (17. mars 1885 - 22. januar 1973)

Familie

Ragnhild Andersen (1905 - 1989)Kristian ble født den 17. mars 1885.1
Kristian giftet seg med Ragnhild Andersen.

Kristian døde den 22. januar 1973.1 Han ble gravlagt den 27. januar 1973 på Kleive kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Kristian Eide.

Gjertrud Jonsdatter1,2

K, #7287, (ca. 1735 - 1795)

Familie

Kjell Jonsson Heide (1745 - 1814)Gjertrud ble født ca. 1735.2
Gjertrud giftet seg med Kjell Jonsson Heide.1,2
Hun og Kjell bodde på mnr. 83, under Berget, Molde, i 1789.3

Gjertrud døde i 1795 i Molde. Den 18. juli ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.2,4 Hun ble jordfestet den 24. juli 1795.2

     Gjertrud Jonsdatter og Gjertrud Jonsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 500 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360977
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 83. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 80 b.

Anne Margrete Fitzens1,2

K, #7288, (1723 - 12. juli 1790)
Far*Hans Frederik Fitzens3,4 (c 1688 - 1748)
Mor*Mette Margrete Eschen4 (c 1698 - 1774)

Familie

William Allan ( - 1778)
I oktober 1758 ble det betalt 3 ort for Allans barns dåp, og senere samme måned 1 daler for jordfestelsen. Fire barn levde i 1789.19,5 
Barn
Anne Margrete salig Allans signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Anne Margrete ble døpt den 30. november 1723 i Molde kirke.3
Anne Margrete giftet seg med William Allan.5
Etter barsel ble hun innledet i kirken i november 1758. Det ble betalt 2 daler 12 skilling.6

Hun og William bodde på mnr. 16, utpå Gata, Molde, i 1767. (I 1775 leide han en engslette av Reknes gård for 10 daler i året.) Bygninger i 1777 (taksert i daler): vånings- og sjøhus under samme tak (800) og et lite stavhus (40 daler).7,8,9
Hun ble kalt Anne Margrete Allan, nevnt fra 1774 til 1789.4,10 Anne Margrete Allan var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.11
Hun var verge for Vivike Fitzens i 1789. Fru Allan hadde overtatt formynderskapet etter sin avdøde mann og forvaltet arven som underholdt Vivike.12,13

Anne Margrete Allan solgte hus (ved kirken) på mnr. 66, Kirkebakken, Molde, den 9. januar 1789 til Per Persson Talstad. Kjøpesum: 25 daler. Vitne: hennes lagverge, Peder Jalles. Skjøtet ble tinglyst 3. mai året etter.14,15 Anne Margrete Allan og sønnen William bodde på mnr. 16 i 1789. Hun drev innen- og utenlandshandel, som han forestod. Etter selvangivelse hadde hun ingen skattbar formue, men fra Williams muntlige angivelse skulle de svare 35 daler i næringsskatt (5 pst.)16

Anne Margrete døde den 12. juli 1790 på mnr. 108, Hovedgata, Molde, hos dattera.2 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 30. november 1790. Blant kjøperne var Karen jyde.17

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 81 b.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 101 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-22
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 871. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/149/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 b.
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Ud paa Gaden, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064090
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 11. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 17. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/92/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 363. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610184
 15. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 31, mnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660319
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 3, mnr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/68/
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 165 b.
 18. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 109, nr. 7. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=116
 19. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Ola Perssen Reknes1,2

M, #7289, (ca. 1749 - 1815)

Familie 1

Andrina Jakobsdatter (c 1761 - 1801)
Barn

Familie 2

Olava Maria Sveinsdatter i Myra (c 1757 - c 1818)Ola ble født ca. 1749 i Molde.1,3 Han var utkommandert i 1773. Han ble overført til ekstrarullen 11. januar 1781 fordi han hadde slag. Ola var velvoksen av statur og befaren sjømann.1 Han var los i Molde fra 1786 til 1812. I 1789 skulle han etter muntlig angivelse svare 8 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Ola ble nevnt som fast los i 1790 og virket en siste gang i 1815.2,4,1
Ola giftet seg med Andrina Jakobsdatter.5,6
Annet navn: Ola Perssen Bjørset, nevnt fra 1789 til 1807.7,8
Han og Andrina bodde på mnr. 42, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.4
Han og Andrina bodde på mnr. 42 i februar 1801 sammen med Beret Olsdatter.5
Ola giftet seg den 24. november 1801 i Molde med Olava Maria Sveinsdatter (forlovere: Erik Åmundssen Høvik og Per Olssen Talberg).9
Han og Olava Maria bodde på mnr. 42 i 1807. Huset var taksert til 20 daler.8

Ola døde i 1815 i Molde.10,3 Han ble jordfestet den 6. juni 1815 i Molde.10

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Biørseth i 1807.8

Kilder/noter

 1. [S1058] Molde ekstrarulle 1790–1803: nr. 3.
 2. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 60.
 3. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 61.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 44. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 42.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 44. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 40. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.

Marta Henriksdatter1,2

K, #7290, (ca. 1754 - 1799)Marta ble født ca. 1754.1 Hun ble konfirmert den 4. oktober 1772 i Molde kirke.1
Marta giftet seg med Ola Perssen Børset.3 Marta og Ola bodde på mnr. 98, utpå Gata, Molde, i 1789. De holdt til der resten av livet. Huset tilhørte hans stefar, Børge Eg Matssen Bretzer.4,5

Marta døde i 1799 i Molde. Den 25. oktober ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.6,7 Ei Martha Andersdatter Winter ble jordfestet 26. oktober 1799, 43 år gammel.8 Det ble holdt skifteregistrering etter Marta Henriksdatter og Ola den 27. april 1800 i Molde. Kreditorer: Bente Sofia Tomasdatter og Svein Olssen Børset o.a. Bruttoformue etter vurderingen: 32 daler 16 skilling. Gjeld: 45 daler 3 ort. Bente Sofia hadde oppvartet Marta den siste tiden og tok seg av barna i tiden etterpå.9 Det ble holdt skifteauksjon etter henne og Ola den 9. august 1800 i Molde. Blant kjøperne var Karen jyde.2 Skiftet etter henne og Ola ble sluttet den 2. juli 1801.7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630057
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 283 a.
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 282 b.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 96. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660290
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 a.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 282 b–283 a.

Kristine Magrete Nordenstrøm1,2,3

K, #7291, (5. januar 1812 - 15. august 1861)
Far*Karl Nordenstrøm2
Mor*Petrikke Marie Olsdatter Wakler2 (1782 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mannen døde i 1843.4 Kristine Magrete ble født den 5. januar 1812, utenom ekteskap.2 Kristine Magrete ble døpt den 2. februar 1812 i Vår Frue kirke, Trondheim.2 Hun ble vaksinert mot kopper i Kristiansund.4
Hun bodde i Kristiansund. Hun fikk flytteattest 20. oktober 1834.3 Hun var husjomfru i 1835.3
Hun bodde i Solstad, Bindal, fra 1835.3
Kristine Magrete giftet seg den 7. juli 1835 i Solstad kirke, Bindal, med en uregistrert person.1 Hennes navn som gift var Olsson, nevnt 1846.4
Kristine Magrete giftet seg den 19. oktober 1846 i Solstad kirke med en uregistrert person.4 Hennes navn som gift var Gjertssen, nevnt 1861.5

Kristine Magrete døde den 15. august 1861 på Nordhorsfjord, Bindal, av brystkreft.5 Hun ble gravlagt den 24. august 1861 på Solstad kirkegård, Bindal.5

Kilder/noter

 1. [S1903] Solstad mini. 1820–41: s. 445, 1835, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001650168
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 356.
 3. [S1903] Solstad mini. 1820–41: s. 633, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001650219
 4. [S1904] Solstad mini. 1841–62: s. 200, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050502010536
 5. [S1904] Solstad mini. 1841–62: s. 259, 1861, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050502010586

Karl Nordenstrøm1

M, #7292Karl Nordenstrøm var kjøpmann i Trondheim i 1812.1
Karl fikk barn med Petrikke Marie Olsdatter Wakler i 1812.1

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 356.

Anne Olsdatter Wakler1,2,3

K, #7293, (1777 - )
Far*Ole Thomassen Wakler1 (c 1742 - 1787)
Mor*Karen Persdatter Strande1 (c 1742 - 1822)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Olssen ( - f 1810)

Familie 2

Jonas Taraldsson i Einarsdalen (c 1779 - )
De fikk et dødfødt barn.2 

Familie 3

Kjell Johanssen Ramfjord
I 1816 hadde hun to jenter og var gravid.3 
BarnAnne ble født i 1777 i Molde.4,3 Hun ble konfirmert ca. 1793 i Aukra kyrkje.4,1
Hun var fadder ved dåpen til Beret Anna Sørensdatter den 20. september 1795 i Molde kirke.5

Hun ble kalt Anne hos Nagel, nevnt 1795.5 Anne Olsdatter tjente hos Anna Kirstina Nagel på mnr. 150, innpå Gata, Molde, i 1795. Hun var hos henne siden barndommen.5,1 Anne Olsdatter Wakler ble forhørt den 30. november 1798 i Molde. Hun ble satt i rådstuarresten kvelden før for tyveri i Else Katrine Fris' hus. Anne var der for å bestille melk til jomfru Anna Kirstina Nagel for morgendagen og fikk vite av tjenestejenta at både madam Fris og dattera Severina var i barsel hos madam Maren Magrete Dal (deres datter og søster). Wakler satte igjen en krukke til melken og gikk sin vei, men kom tilbake i skumringen, gikk opp trappen og inn på et kammer – hvor hun tok av seg skoene for ikke å lage lyd – videre gjennom sengekammeret inn til et lite kleskammer, hvor hun fant og tok atskillige ting. Tilbake i sengekammeret fant hun et svart silketørkle og en lerretsserk liggende på to stoler.
     Tjenestejenta, Magrete Henriksdotter, hørte at noen gikk på strømpelesten på loftet, og hun gikk opp i trappen og ropte om det var folk der, men fikk ikke svar. Hun fant så et par sko utenfor soveromsdøren til madam Fris og skjønte at det måtte være en tyv i huset. Magrete plukket opp skoene, løp ned i gården og ropte om hjelp. Kristen Knutsson og Ola Justsson hørte anskriket og kom til unnsetning.
     Anne Olsdatter hørte stemmer fra stuen under og ble så redd at hun hoppet opp i sengen og gjemte seg under dynen, men de tilkalte folkene kom inn i rommet og fant henne til slutt nedgravd i sengetøyet. Etter hvert kom også kaptein Lars Dal (Maren Magretes mann) og byfogdens fullmektig. De ransaket Anne og tok fra henne tyvegodset, som var gjemt i lommene, i barmen og under skjørtet: en liten gullring, et par store sølvskospenner med jernhaker, et brunt silketørkle, et stort svart ditto, silkeskjerf på ca. 2½ alen, et par nye hansker, knappenåler, tre hesper hvitt bomullsgarn, noen alen smale kniplinger, 2 alen brede ditto, og en ny lerretsserk – til sammen verdt 12 daler 2 ort 14 skilling. På dette tidspunktet var Severine Fris kommet hjem, og Anne bad henne om forlatelse.1,6,7,8
Anne Olsdatter Wakler leker gjemsel med øvrigheten. Illustrasjon: AK


Anne Olsdatter ble forhørt den 1. desember 1798. Anna Kirstina Nagel hadde sent forrige kveld funnet mer tyvegods på et gjemmested i kjelleren sin, og skjønte at det måtte være hennes «nu ulykkelige» tjenestejente som stod bak. Anne Olsdatter tilstod med vemod at hun også hadde stjålet dette. Fra en ulåst kiste på sjøbodsloftet hos Anne Maria Persdatter tok hun rundt mikkelsmesse et par nye hjemlerretsputevar med sprang, et par brukte ditto uten sprang, et par nye hjemlerretslaken, et blårgarnslaken, en ny dreielserviett, to lerretsskjorter omsydd til serker, et nytt hjemlerretstørkle, hjemlerretshalskrage, et lite stykke blårutet hjemlerret, en gammel lerretshåndstrømpe og et lite stykke bolstervar, 2 skålpund lin, en ny tinnlysestake, og et lite brennevinsglass – til sammen verdt 8 daler 3 ort 12 skilling.
     «Arrestantinden» hadde også noen andre stjålne småting i et skrin. Videre tilstod hun at dagen før sitt siste tyveri hos Else Katrine Fris og dattera Severina (altså 28. november) listet Anne seg inn på et loft i madam Fris' hus og stjal et par nye hjemlerretslaken med isydde initialer ECF(?), et gammelt oppsprettet tamisforkle, seks natthølker (hvorav én var oppsprettet), et fint netteldukstørkle med kniplinger foran, ditto uten kniplinger, ca. 3 alen brede linkniplinger, og et par hvite bomullsstrømper med initialer SF – til sammen verdt 7–1–4.
     Hun hadde dessuten vært på slang i Jens Worm Møllers frukthage og tatt 1½ skjeppe epler, som ble fremvist og taksert til 0–1–12. Møller vedkjente seg frukten, men ville ikke ha den tilbake, og forærte den i stedet til byens fattige. Eplene ble straks solgt for 2 ort, som skulle utdeles til de trengende.6,9

Anne Olsdatter ble den 13. desember 1798 i Molde rådhus tiltalt for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severina Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Persdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anna Kirstina Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.10 Anne Olsdatter var fengslet på Trondheim tukthus fra 1798.11
Anne giftet seg med Erik Olssen.2,12
Anne fikk barn med Jonas Taraldsson i Einarsdalen i 1810 i Kristiansund. Gutten ble født 26. august i 8. måned, lett og hastig, men det var ikke liv i ham. «Intet Middel til at faae Fosteret til Live blev anvendt, da unyttigt.» Anne hadde pådratt seg en sterk forkjølelse under en reise til og fra Lofoten. Barnet ble jordfestet 30. august.13,2,14
Anne giftet seg den 5. august 1813 i Kristiansund kirke med Kjell Johanssen Ramfjord.12
Hun og Kjell bodde i Kristiansund i 1816.3 Anne Olsdatter Wakler var fengslet på Trondheim tukthus fra 1. oktober 1816. Hun var 2. september dømt til 3 år for annen gangs tyveri. Anne var 58½ tomme høy, hadde mørkt hår og øyne, rundt ansikt og sterke ben. Hun var gravid ved fengslingen, halvgått men arbeidsfør. Anne ble løslatt 1. oktober 1819.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Olsdatter Vakler i 1816.3

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 17 b, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 377 v, 1810, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031351
 3. [S1035] Trondheim tukthus, fanger 1745–1824: fol. 114 b.
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 24 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370025
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630100
 6. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 7. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 8. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370025
 9. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370020
 10. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 11. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: Anne Olsdatter. https://www.digitalarkivet.no/pc00000000304046
 12. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 232 b.
 13. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 376 h, 1810, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031350
 14. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 292 h, 1810, 30. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031322
 15. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 160 v.

Kjell Johanssen Ramfjord1

M, #7294

Familie

Anne Olsdatter Wakler (1777 - )
I 1816 hadde hun to jenter og var gravid.4 
BarnKjell Johanssen Ramfjord var matros i 1813.2
Kjell giftet seg den 5. august 1813 i Kristiansund kirke med Anne Olsdatter Wakler.3
Han og Anne bodde i Kristiansund i 1816.4

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 160 v, 232 b & 257 h.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 160 v & 232 b.
 3. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 232 b.
 4. [S1035] Trondheim tukthus, fanger 1745–1824: fol. 114 b.
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 160 v.
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 257 h.

Erik Olssen1

M, #7295, ( - før 1810)

Familie

Anne Olsdatter Wakler (1777 - )Erik giftet seg med Anne Olsdatter Wakler.2,1

Erik døde før 1810.2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 232 b.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 377 v, 1810, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031351

Erika Kristina Ramfjord1,2

K, #7296, (5. desember 1813 - )
Far*Kjell Johanssen Ramfjord1,2
Mor*Anne Olsdatter Wakler1 (1777 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til megErika Kristina ble født den 5. desember 1813 i Kristiansund.1,2 Hun ble døpt den 19. desember 1813 i Kristiansund kirke. Faddere: Åmund Åmundssen Kleive og Anne Margrete Koll o.a.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 160 v.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 257 h.

Åmund Åmundssen Kleive1,2

M, #7297, (1781 - 21. oktober 1820)
Far*Åmund Åmundsson Kleive3 (c 1748 - 1807)
Mor*Anne Arnesdotter Ekre (c 1747 - 1798)

Familie

Anne Margrete Koll
Ingen barn levde ved skiftet etter ham (1820).8 Åmund ble født i 1781 i Molde.4,1 Åmund ble døpt den 7. oktober 1781.1,4 Han var rulleført som sjøvant i 1. rode, Molde, i 1804. Han hadde sjøpatent av 26. januar 1799 og gjorde tre sjøtokter til orlogs.5 Han oppholdt seg på Haukabøen, Aukra, i 1804. Han bodde senere i Molde.5
Han reiste som mannskap i desember 1804 hos skipper Just Adolf Lahusen med destinasjon i Middelhavet. Kleive avmønstret i København.5,6 Åmund Åmundssen Kleive reiste den 30. oktober 1805 hos skipper M. S. Kruse (trolig Martinus Kruse) med destinasjon i Lisboa, Portugal. Dette ifølge beskjed av 23. november. Kleive avmønstret 11. desember i Kristiansand.5
Han reiste som mannskap den 11. desember 1805 hos skipper Jan Lind Larssen med destinasjon i København, Danmark. Kleive avmønstret 11. august året etter i Kristiania, ifølge beskjed av 31. august.5
Han reiste som mannskap den 29. september 1806 hos skipper Klas Boy Meinertz med destinasjon i København. De seilte fra Kristiansund. Kleive kom hjem 27. november.5
Han var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 8. desember 1807.3
Åmund Åmundssen Kleive var matros i 1812. Han virket til sin død.7,8,4
Åmund giftet seg den 6. november 1812 i Kristiansund kirke med Anne Margrete Koll.7,8
Han var fadder ved dåpen til Erika Kristina Ramfjord den 19. desember 1813 i Kristiansund kirke.9
Åmund Åmundssen Kleive var rulleført som helbefaren i Kristiansund. Han ble overført til ekstrarullen for 1. rode den 28. februar 1817 grunnet alder.4
Han og Anne Margrete bodde i Kristiansund i 1819.4
Han var fadder ved dåpen til Severine Arnesdatter Sotåen den 19. mars 1820 i Molde kirke.2

Han reiste som mannskap i 1820 hos skipper Peter Ebenhof Tønder med destinasjon i Frankrike. De seilte med briggen «Providentia», som forliste, og de omkom.10,8,11

Åmund døde den 21. oktober 1820.8 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. desember 1820 i Molde. Kreditor: Jeppe Antoni Øvre. Boet var såpass ubetydelig at det ble overlatt til enka, som selv skulle betale gjelden.8

     Navnet hans ble skrevet Amund Amundsen Kleve i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): U.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 9, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630246
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.
 4. [S1625] Trondheim distrikt, ekstraruller 1819: Kristiansund, rodenr. 1. Litra BB. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922670172
 5. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, F. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000004
 6. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, i. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000012
 7. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 232 h, nr. 30. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-220
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a.
 9. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 160 v.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 549 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660552
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 177, 1801. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=190

Margrete Elisabet Bjerk1,2

K, #7298, (1783 - )
Far*Lars Johansson i Lia2 ( - e 1783)
Mor*Anne Elisabet Bjerk2 (1743 - 1807)Margrete Elisabet ble født i 1783 i Bolsøy, utenom ekteskap.2 Margrete Elisabet ble døpt den 19. mai 1783. Faddere: Ola Strande, Just Kristoffersson i Strandhagen, Anne Persdotter på Lønset, Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen og Helene Aslaksdotter på Lønset.2 Margrete Elisabet Bjerk ble konfirmert den 23. september 1798 i Molde kirke.1
Hun ble kalt Grete Koll, nevnt fra 1801 til 1802 (etternavnet til moras ektemann).3,4 Grete og Johanne Ivarsdotter tjente hos Palle Såby Mürer og Marie Kristiane Myre på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1801.3
Hun var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Vistvik den 16. desember 1802 i Molde kirke.4


     Navnet hennes ble skrevet Margrete Elisabeth Bjerk i 1798.1

Charlotte Karoline Martinsdatter Schrobsdorf1,2

K, #7299, (ca. 1764 - 20. mars 1843)
Far*Martin Christoph Schrobsdorf (c 1731 - 1776)

Familie 1

Ivar Perssen Børset (c 1765 - f 1811)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Henrik Fasmer Berg (c 1765 - 1819)Charlotte Karoline ble født ca. 1764.2,1 Hun bar tegn av sykdommen kopper.3 Hun giftet seg før hovedprekenen den 21. august 1791 i Mariakirken, Bergen, med Ivar Perssen Børset.4
Hun og Ivar bodde på Bergen sykehus i 1801 sammen med Petter Adrianus Ivarssen Børset. De hadde tre tjenestejenter.2
Hun ble kalt Lotte Karolina, nevnt 1801.2 Hennes navn som gift var Børset, nevnt 1811.3
Charlotte Karoline giftet seg den 4. april 1811 i Domkirken sogn, Bergen, med Henrik Fasmer Berg. De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 1. april.3
Hun bodde på mnr. 15, 9. rode, Bergen, i 1843.1

Charlotte Karoline døde den 20. mars 1843 i Bergen.1 Hun ble gravlagt den 27. mars 1843 på Bergen domkirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S822] Bergen, Domkirken mini. 1841–53: s. 112.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 11. Rode, 136 Og 137 Stadens Syge Huus.
 3. [S823] Bergen, Domkirken mini. 1725–1826: s. 169.
 4. [S820] Bergen, Maria mini. 1748–1807: fol. 7 b.

Petter Adrianus Ivarssen Børset1

M, #7300, (ca. 1799 - )
Far*Ivar Perssen Børset1 (c 1765 - f 1811)
Mor*Charlotte Karoline Martinsdatter Schrobsdorf1 (c 1764 - 1843)Petter Adrianus ble født ca. 1799.1 Han bodde hos Ivar Perssen Børset og Lotte Karolina Schrobsdorf på Bergen sykehus i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 11. Rode, 136 Og 137 Stadens Syge Huus.