på Skor, Vatne

Gnr. 85

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune