på Liahaugen, Talset, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass